Mini Band Single Arm Bent Over Row

  • อุปกรณ์ที่ใช้
  • ระดับความยาก
  • กล้ามเนื้อ
  • ก้น, ต้นขา, หน้าแขน, หลัง

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ขั้นตอนการที่ถูกต้อง

Comments