Mini Band Bent Over Row

  • อุปกรณ์ที่ใช้
  • ระดับความยาก
  • กล้ามเนื้อ
  • หน้าแขน, หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ขั้นตอนการที่ถูกต้อง

Comments